torsdag, februari 07, 2008

Akademikerna stannar i Saco-förbunden

Trots tal om medlemsras hävdar sig Sacoförbunden väl när medlemssiffrorna för 2007 nu är klara. En marginell minskning bland de yrkesverksamma, -0,4 procent eller - 1 514 kan noteras. Minskningen totalt med 5 900 till knappt 580 000 beror till största delen på något färre studerandemedlemmar och pensionärer. Både andelen och antalet kvinnliga medlemmar ökar dock.

Fyra förbund ökar när det gäller det totala antalet medlemmar - Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Sveriges Arkitekter och Sveriges Veterinärförbund. Ser man enbart till antalet yrkesverksamma visar nio förbund ökning. T ex minskar Sveriges Ingenjörer när det gäller totalsiffran men ökar bland yrkesverksamma.

Den kraftiga ökningen av studerandemedlemmar har bromsats upp bland annat genom att de stora studentgrupper som kom in för 4-5 år sedan nu går vidare och blir yrkesverksamma medlemmar. Utbyggnaden av antalet högskoleplatser ökar dessutom inte i samma takt som tidigare.

- Saco finns för medlemmarnas skull, och vi måste lägga ner ännu mer möda på att ge medlemmarna god valuta för medlemsavgiften, säger Sacos ordförande Anna Ekström. Dagens medlemmar ställer delvis nya krav som leder till nya uppgifter för Saco och förbunden. Ett exempel är den nya karriärförmedling som startats av ett antal Saco-förbund, ett annat är de inkomstförsäkringar som Saco och förbunden har infört för att ge ekonomisk trygghet i skarven mellan två jobb, ett tredje exempel är det arbete vi lägger ner för de medlemmar som vill starta eget.

- Till det kommer också att Saco anpassat sin lönestatistik till den individuella lönebildningen, så att medlemmarna själva kan gå in på nätet och jämföra sina löner innan de förhandlar med sina chefer. Den tydliga kopplingen som Sacoförbunden har till professionen är en annan viktig orsak till att vi klarar oss väl och lockar medlemmar, säger Anna Ekström.

Såväl antalet som andelen kvinnliga medlemmar ökar inom Saco-förbunden. Antalet kvinnliga medlemmar totalt ökar med 365 (+0,1 procent) och bland yrkesverksamma med 2 428 (+1,1 procent). Könsfördelningen i de 24 Sacoförbunden är nu 52 procent kvinnor och 48 procent män. Bland yrkesverksamma är skillnaden aningen mindre, 51,5 procent mot48,5.
Den totala medlemssiffran för de 24 Sacoförbunden är 579 874 (-5 902 eller -1 procent). Antalet yrkesverksamma är 427 930 (-1 514 eller -0,4 procent).

Statistiken i sin helhet finns på www.saco.se/medlemsstatistik. Ev frågor: Sacos kanslichef Anders Edward, 08-613 48 15 eller 070-208 96 35.

Inga kommentarer: