måndag, oktober 15, 2007

Bra med bonus i en globaliserad värld

Globaliseringsrådet presenterade nyligen rapporten Kunskapsdriven tillväxt. I denna rapport lyfts bland annat förslag om examensbonus, en fråga som drivits länge av Saco Studentråd tillsammans med Folkpartiet. Detta välkomnas naturligtvis av Saco Studentråd, som ser stora vinster med en bonus, både utifrån ett individuellt jämlikhetsperspektiv och ett samhällsekonomiskt perspektiv.
- I dagens återbetalningssystem baseras återbetalningen på lånets storlek och inte på inkomsten. Det här innebär att en låginkomsttagare med långa utbildningar bakom sig, vilket ofta är kvinnor och studenter med invandrarbakgrund, tvingas betala tillbaka en större del av sin inkomst jämfört med vad en höginkomsttagare med medellång utbildning får. Dagens system är väldigt orättvist ur ett jämlikhet- och jämställdhetsperspektiv, och befäster ofta gammelmodiga strukturer.Genom att införa en examenspremie kan vi öka antalet studenter, oavsett bakgrund, som känner att deras utbildning lönar sig!, säger Eva Westerberg, ordförande i Saco Studentråd.
- Ur ett samhällsperspektiv kan också en examensbonus vara en ren vinst. Den samhällsekonomiska avkastningen av studier är tätt kopplad till antalet yrkesverksamma år. Högre utbildning ska nämligen löna sig för både samhället och den enskilda individen. Ett system som ger incitament för ett slutförande av studierna kommer att gynna vårt strävande efter en kunskapsnation i världsklass, avslutar Eva Westerberg.

Läs Globaliseringsrådets rapport här http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/98/65/00554476.pdf

Inga kommentarer: