tisdag, augusti 19, 2008

Saco Studentråd säger nej till obligatorisk a-kassa

Saco Studentråd avstyrker förslaget om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Vi anser att a-kassan ska vara frivillig. Saco Studentråd tycker även att en omställningsförsäkring för studenter bör utredas, antingen med utökade direktiv till den pågående studiesociala utredningen, eller genom en ny utredning.

Trots ovanstående ståndpunkter har Saco Studentråd valt att kommentera valda delar av utredningens förslag. I detta remissvar kommer vi därför att fokusera på vilka konsekvenser förslaget får för oss studenter.

Saco Studentråd ser en stor risk i att förslaget kommer att tvinga en mängd studenter till att finansiera den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen utan att ha rätt till dess möjligheter. Alla som under ett år tjänat 110 000 kronor ansluts automatiskt till en a-kassa och måste vara kvar i minst fem år. Varje år som man tjänar mer än 60 000 kronor måste avgiften på upp till 5000 kronor/år betalas. En majoritet av alla studenter har arbetat innan studierna och kan därmed kvalificera in sig i a-kassan. Dessutom arbetar 2/3 av studenterna extra under studietiden. Det betyder att studenter tvingas att vara med och finansiera den obligatoriska a-kassan.
Problemet är att studenter inte kan få ta del av fördelarna, d.v.s. någon arbetslöshetsersättning, förrän efter examen. Detta trots att studenter under somrarna riskerar att vara arbetslösa.

Ett problem för studenterna är dagens ersättningsnivåer och hur ersättningen beräknas i nuvarande system. Ersättningen beräknas idag på de senaste tolv månadernas inkomst. Tidigare beräknades ersättningsnivån på de sex månader med högsta inkomsten under en tolvmånadersperiod. Studenter tillhör en av de grupper som har drabbats hårdast av dessa försämringar, eftersom studenter ofta arbetar oregelbundet och inkomsten varierar från månad till månad. Studenter inte bara måste finansiera en försäkring de har svårt att utnyttja, de riskerar dessutom att få en väldigt låg ersättning när det väl har rätt till den.

En fråga som vi ställer oss är hur stipendier för doktorander kommer att räknas? I olika socialförsäkringssystem räknas stipendier på olika sätt, till exempel är inte stipendier pensionsgrundande. I utredningen nämns endast Marie Curie-stipendier, men hur ser utredningen på andra typer av stipendier? På denna punkt är utredningen otydlig. Vidare finns det oklarheter kring vad utredningen menar vara utbildningsbidrag för doktorander. Menas där endast Marie Curie-stipendier?

Avslutningvis vill Saco Studentråd betona att det för studenternas del är viktigt att de olika delarna av socialförsäkringssystemen utreds tillsammans, inte var och för sig eftersom studenter idag ofta hamnar mellan stolarna i systemen.

För Saco Studentråd
Eva Westerberg ordförande
Magnus Wretlund styrelseledamot

Inga kommentarer: