fredag, mars 20, 2009

Välinformerade elever.

Som jag tidigare skrivit om så dras det ner på studie- och yrkesvägledningen i skolorna, och det i en tid då studie- och yrkesvägledarnas roll är allt mer viktig. Idag rapporterar Svenska Dagbladet att Skolverket kommit ut med rekommendationer till skolorna, som måste använda de allmänna råden om de inte har en annan lösning som kan bedömas vara lika bra. De allmänna råden kan fungera som stöd även för friskolor, även om råden inte gäller fullt ut på samma sätt som för de kommunala skolorna.

Friskolorna är tyvärr sämre än de kommunala skolorna på studie- och yrkesvägledning, min förhoppning är att även de tar rekommendationerna på allvar. Alla elever har rätt till en bra studie- och yrkesorientering utifrån sina behov och förutsättningar. I läroplanerna står det att eleverna ska få underlag för att välja fortsatt utbildning och att det förutsätter att skolformerna samverkar med varandra, arbetsliv och samhälle.

I arbetet med att ta fram ett nytt visionsprogram för Saco Studentråd ansvarar jag för idégruppen kring arbetsmarknad. En av de första saker vi identifierade var just att för att studenters kompetens ska komma till användning på bästa sätt på arbetsmarknaden måste grunden läggas tidigare, det handlar om att bra studie- och yrkesvägledning långt innan valet till högskolan. Det är för sent att börja tänka på ett minskat glapp mellan studier och arbetsmarknad när man pluggar inför sista tentan. Nu är det ju ett tag kvar till Saco Studentråds kongress spikat det nya visionsprogrammet, men i alla diskussioner av olika form som varit kring frågorna hittills så har insikten om att hjälp och vägledning tidigt är centralt varit stor.

Självklart är det inte bara en fråga för blivande akademiker, det är lika viktigt för de som väljer vägen till en yrkeshögskola eller direkt till arbetsmarknaden. Att skära ner, eller att överhuvudtaget inte bygga upp, ett fungerande stöd inför framtiden är att skjuta sig själv i foten.
För att valfrihet ska fungera på bästa sätt så krävs det nämligen välinformerade väljare.

Inga kommentarer: