CV

Eva Westerberg
Född 1981
Stockholm
Anställningar och arvoderade förtroendeuppdrag i urval

0901- Projektledare/skribent, Timbro (heltid)
Jag arbetar som projektledare för den marknadsliberala tankesmedjan Timbros program Välfärd- och reformstrategi. Detta innebär bland annat idéutveckling, research, rapportskrivande etcetera. På mitt bord ligger även att samordna externa skribenters rapporter och anordna publika seminarier. Jag deltar även i debatter, arbetar som moderator och föreläser. Under sommaren 2009 var jag bland annat permanent gäst i Tv4 Nyhetsmorgons fredagspanel.

0701-0812 Ordförande, Saco Studentråd (heltid)
 Heltidsarvoderad ordförande för den förtroendevalda organisationen Saco Studentråd med 100 000 medlemmar. Verksamheten är inriktad på politisk påverkan i utbildnings- och studentfrågor. Jag var chef för en styrelse och arbetade tillsammans med vice ordförande med utveckling och stöd av dessa. Mitt huvudsakliga uppdrag var politisk påverkan, bland annat genom medverkan i debatter, föreläsningar, skrivande av rapporter, remissvar och debattartiklar. I uppgifterna ingick också att koordinera och ordna diverse arrangemang, inklusive Saco Studentråds årliga kongress. Under min tid som ordförande tog Saco Studentråd som opinionsbildare ett stort kliv framåt. Uppdraget innebär också att jag under två år varit adjungerad i Sacos styrelse.

0603-0612 Informations- och kommunikationsadministratör, Sveriges Elevråd- SVEA (heltid)
Sveriges Elevråd- SVEA är en samarbetsorganisation för elevråd runt om i Sverige. Utbildning och samarbeten för och mellan olika elevråd är kärnan i verksamheten. Som tjänsteman i en förtroendevald organisation var huvuduppdraget att hjälpa de aktiva att dels bedriva lobbyarbete mot beslutsfattare, och dels bidra till utveckling av elevrådsverksamhet. Jag var huvudansvarig för organisationens webbplats och nättidning, samt arbetade mycket som stöd för aktiva elevråd runt om i landet. I uppdraget ingick också att vara en resurs och koordinator vid större arrangemang som Elevrådskongressen med 500 deltagare.

0601- 0606 Moderator, Eurocadres (deltid)
Eurocadres är den fackliga sammanslutningen för akademikerna och tjänstemännen i Europa. Inom Eurocadres finns ett projekt som heter StartPro som riktar in sig mot unga akademiker och övergången från student till yrkesverksam. Under ett halvårs tid var jag avlönad av Saco för att fungera som moderator i det webbaserade nätverket som StartPro har, med deltagare från hela Europa. All korrespondens var på engelska. Jag var avlönad för 10 h/månad.

0511- 0603 ABM-pedagog, Kunskapsrummet Kompassen, Kulturmagasinet Sundsvall (heltid)
Jag producerade informationsmaterial, pedagogiska skrifter och tog fram tematiska miniutställningar. Kunskapsrummet Kompassen riktar sig i hög grad mot skolan och skolklasser, och då dessa var på besök arbetade jag med handledning och pedagogik. Långsiktig planering tillsammans med projektledaren låg också på min tjänst. Att arbeta som ABM- pedagog är ett mycket kreativt arbete som gjorde att jag fick praktisk användning av mycket av det jag lärt mig under min utbildning.

0508-0511 Programpraktikant, Program & Pedagogik, Moderna Museet, Stockholm (heltid)
Som programpraktikant fungerade jag som assistent till programintendenten på Moderna Museet, och fick genom detta syssla med de mest skilda saker som omgärdar pedagogiken och programverksamheten på en sådan stor institution som Moderna Museet. Jag arbetade även mycket självständigt och tog fram idéer och gjorde research kring kommande programverksamhet.

0408- 0504 Informatör, Kondoma Mera, Uppsala Studentkår (deltid)Projektet gav mig möjlighet att genom en mängd besök på Uppsalas nationer, studentmottagningar och andra tillfällen då många studenter träffas förmedla information och kommunicera med olika typer av människor om ett ofta laddat ämne.

Våren 2001 Sales Assistant, Faith Shoes, London UK (heltid)
Våren 2001 arbetade jag som Sales Assistent, vilket främst gav mig träning i det engelska språket, samt vidare utveckla min sociala sida, och serviceanda. Att arbeta utomlands är en erfarenhet jag är stolt över, och gärna gör om.

Jag har även flera års erfarenhet från detaljhandel, handledning i svenska för ungdomar samt vana från receptionsarbete.

Utbildning

0408- 0506 Museologi A-B Uppsala Universitet, påbyggnadsutbildning.
Arbetade mycket med text och fysisk form. Bland annat ett stort fokus på etik inom museum, och på internationell museologi.

0108-0406 Kultur och kommunikationsprogrammet, Högskolan i Gävle/ Karlstads Universitet, Filosofie kandidat examen
(med genusvetenskap, kulturpedagogik och medie- och kommunikationsvetenskap)

9708-0006 Samhällsvetenskapligt program med medieinriktning, Borgarskolan Gävle

Internationell erfarenhet
Jag har deltagit i ett stort antal kurser och konferenser på den internationella arenan och det både som deltagare och talare. Under regeringens arbete med Globaliseringsrådet valdes jag ut att medverka i Globaliseringsdialogen, med ett urval av Sveriges opinionsbildare, för att diskutera de hetaste frågorna om Sverige i en globaliserad värld.

Jag var vidare under min tid som ordförande i Saco Studentråd ombud i Europafackets Ungdomskommitté. Jag har dessutom bland annat varit en del av den svensk delegationen på konferensen The European Social Fund: Education and Training for Employment and Cohesion, under det portugisiska ordförandeskapet 2007, ombud och talare på Europafackets kongress 2007 i Sevilla med drygt 1000 deltagare, paneldeltagare i EURES (EURopean Employment Services) konferens om Mobility on the labour market i Bryssel, workshopsledare på internationella konferenser inom nätverket StartPro, deltagare i det fackliga ungdomstoppmötet ITUC Youth i Berlin under det tyska ordförandeskapet 2007, seminariedeltagare i Europarådets konferens om demografiska utmaningar i Strausburg 2008 med mera.

Under hösten 2008 gick jag även en veckolång utbildning om lobbying inom EU:s institutioner, arrangerat av LSU- Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.

Jag har också varit initiativtagare till att bygga upp ett nätverk mellan akademiker-/studentorganisationerna inom Norden i syfte att stärka det nordiska samarbetet i europeiska organisationer.

Brinnande engagemang!
Jag har alltid varit en debattsugen människa som tycker om att lära mig nya saker, som tycker om att försöka påverka min omgivning. Mycket av mitt engagemang har legat i nära anknytning till mina akademiska studier, men jag har även ingått i andra typer av nätverk om bland annat kvinnligt entreprenörskap med mera.

0806- Skribent Almedalsbloggen.se/Makthavare.se
För de flesta politiskt intresserade är Almedalsveckan på Gotland en av årets höjdpunkter. Därför ingår jag i Almedalsbloggens, nominerat till Årets Varumärke i Almedalen samt Årets Mediamakthavare, redaktion. Under våren 2009 startade Almedalsbloggen och tidningen Fokus ett samarbete runt sajten Makthavare.se där politiken granskas och kommenteras året runt. Hösten 2009 gav Sveriges Tidskrifter Makthavare.se priset "Årets digitala tidskrift".

0901-0912 Sammankallande Saco Studentråds idégrupp för arbetsmarknad
Jag ledde det idémässiga arbetet kring arbetsmarknadsfrågor i processen med att ta fram ett nytt visionsprogram för organisationen.

0404-0612 - Saco Studentråds styrelse samt vice ordförande
Innan jag blev ordförande i organisationen har jag bland annat ansvarat för jämlikhetsfrågor, internationella frågor samt varit vice ordförande. Jag medverkade i debatter, och arbetade nära dåvarande ordförande i planerande och genomförande av verksamheten.

0506-0511 Uppsala Studentkårs styrelse samt fullmäktige
Uppsala Studentkår är intresseorganisationen för Uppsala Universitets studenter. Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ, och kårstyrelsen är högsta verkställande organ. Genom mitt engagemang i studentkåren har jag även arbetat i kårens reception med enklare receptionistuppgifter.

0309- 0502 DIK Student, ordförande
Som ordförande i DIK: s (fackförbundet för studenter och yrkesverksamma inom dokumentation, information, kultur och kommunikation) studentsektion förde jag de cirka 3000 studenternas talan i förbundsstyrelsen, planerade studentmöten tillsammans med förbundets studenthandläggare samt var ledare för dessa möten som var fyllda med spännande och inspirerande diskussioner.

Dessutom bland annat…

Röstmottagare, Stockholms stad, Europaparlamentsvalet 2009
Arbetade i vallokal med röstmottagning samt rösträkning.

DIK 1-åriga Mentorprogram
Genom mitt fackförbund har jag under ett år gått ett mentorprogram med fokus på personlig och professionell utveckling. Även tre seminariedagar med en fördjupning i mentorskapets metodik ingick.

Framtidens Kvinnliga Ledare 2008, Shortcut och Ledarna
Har rankats till en av Sveriges framtida ledare av karriärnätverket Shortcut och organisationen Ledarna.

Passion for Business- Rosa Listan
Har listats som en driftig och kompetent kvinna som passar i styrelser.

Representant i referensgruppen till den studiesociala kommittén
Deltog i referensgrupp kopplat till den kommitté som undersökte studenters sociala och ekonomiska villkor, vilket utmynnade i SOU 2009:28.

Sekreterare i ABM-institutionens studieråd, Uppsala Universitet
Studentrepresentant i institutionsstyrelsen, ABM-institutionen, Uppsala Universitet
ABM-institutionen har utbildning på avancerad nivå i tre ämnen: arkivvetenskap, biblioteks- & informationsvetenskap och musei- & kulturarvsvetenskap. Inom biblioteks- & informationsvetenskap finns även utbildning på forskarnivå. Jag förde studenternas talan i institutionsstyrelsen, samt var även ansvarig för studiebesök och social verksamhet i studierådet.

Studentrepresentant i historisk-filosofiska institutionens jämställdhetsgrupp, Uppsala Universitet
Historisk-filosofiska institutionen omfattar nio institutioner och tre forskningscentrum. Jag var bland annat med och tog fram en jämställdhetspolicy för hela institutionen.

Studentrepresentant i institutionsstyrelsen, Jämställdhetscentrum, Karlstads Universitet
Uppdraget var att inom högskolan och i samverkan med olika externa intressenter initiera, utveckla och stödja forsknings- och utvecklingsarbete, grundutbildning och kompetensutveckling inom jämställdhetsområdet.

Sammankallande i Valberedningen, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU
LSU är samlingsorgan för drygt 80 ungdomsorganisationer med totalt 700 000 medlemmar.

Sammankallande i Valberedningen, Saco Studentråd
Språkkunskaper
Svenska: modersmål engelska: flytande
tyska: grundläggande

Datorkunskaper
Har arbetat mycket med digitala miljöer och sociala nätverk
Goda kunskaper i Officepaketet
God erfarenhet av webbpublicering genom främst Episerver,
Erfarenheter av webbplatsutveckling