torsdag, maj 15, 2008

Fortfarande mycket god arbetsmarknad för akademiker, men vändpunkten kommer allt närmare

I slutet av april var 43 600 personer med minst två års eftergymnasial utbildning öppet arbetslösa eller verksamma i arbetsmarknadsprogram enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Antalet har därmed minskat med drygt 7 000 jämfört med april 2007. Detta innebär att ungefär 2,9 procent av alla med minst två års eftergymnasial utbildning i befolkningen var arbetslösa eller deltog i något arbetsmarknadsprogram, en minskning med 0,5 procentenheter sedan april 2007.

Den minskande arbetslösheten till trots syns nu allt fler tecken på att vi står inför en vändpunkt på arbetsmarknaden. Det gäller inte minst den minskade tillströmningen av lediga platser.Knappt 25 000 var öppet arbetlösa, motsvarande 1,7 procent av alla med minst två års eftergymnasial utbildning i befolkningen. Jämfört med april 2007 så har den öppna arbetslösheten minskat med 6 000 personer eller 0,4 procentenheter.

- Det orosmoln som tornar upp sig är att minskningen av arbetslösheten blir mindre och mindre för varje månad, säger Thomas Ljunglöf, statistiker på Saco och ansvarig för Saco Arbetsmarknadsdata. Om den utvecklingen håller i sig kommer vi att få en ökad arbetslöshet bland akademiker någon gång under hösten 2008.Ett annat tecken på att vi står inför en vändpunkt på arbetsmarknaden för akademiker är att antalet lediga platser för yrken som kräver lång eftergymnasial utbildning minskar. Trots detta ligger efterfrågan fortfarande kvar på en historiskt sett mycket hög nivå.

En grupp som sällan omnämns i arbetslöshetsstatistik är de högst utbildade, dvs personer med forskarutbildning. Detta trots att den gruppen har väl så hög, eller t o m högre, arbetslöshet som övriga akademiker. I slutet av april var 2,3 procent av de forskarutbildade i befolkningen öppet arbetslösa, vilket kan jämföras med 1,7 procent bland övriga akademiker. Bland forskarutbildade är det framför allt biologer och miljövetare som har kärv arbetsmarknad. I den gruppen var nästan 9 procent öppet arbetslösa eller medverkade i något arbetsmarkndsprogram i april.

Läs mer aktuell statistik här

Inga kommentarer: